Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR
1.1. SATICI
Ad Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta: hello@cekilisofisi.com
Satıcı’ya ait URL: https://www.cekilisofisi.com

1.2. ALICI
Adı Soyadı:
Telefon:
E-posta:
Tarih:

MADDE 2 - TANIMLAR
İşbu Sözleşme’de yer alan;
Site: Satıcı’ya; kendi ismi altında, kendi ödeme sistemi ile, kendi ürünlerinin satışını gerçekleştirebileceği bir internet sitesi uzantısı (URL) sağlayan fakat taraflar arasındaki ücret transferine dahil olmayan; bu faaliyeti itibariyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un m.48/5 düzenlemesi uyarınca Taraflar arasındaki satışa yönelik hiçbir yükümlülüğü bulunmayan cekilisofisi.com alan adlı internet sitesini,
Alıcı: Satıcı’ya ait URL üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün’ü/Ürünler’i satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,
Satıcı: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edecek olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Ürün/Ürünler: Satıcı tarafından Alıcı’ya tedarik edilecek olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen malı/malları, ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’ya ait URL üzerinde yayınlanan/ ilan edilen ve aşağıda ayrıca nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün/Ürünler’in Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Taraflar, Site’nin işbu Sözleşme’nin tarafı olmadığını, Satıcı’ya ait URL üzerindeki satışların doğrudan Satıcı tarafından gerçekleştirildiğini, Site’nin Taraflar’a ödeme sistemi sunmadığını, ücretin doğrudan Satıcı’ya ait ödeme sistemi üzerinden ödendiğini, bu nedenlerle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun m.48/5 gereği Site’nin işbu Sözleşme ile ilgili hiçbir sorumluluğunun olmadığını, Site’yi bu koşullar altında kullandıklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 4 - ÜRÜN/ÜRÜNLER VE ÖDEME BİLGİLERİ
İşbu Sözleşme konusu Ürün`e/Ürünler`e; Ürün`ün/Ürünler`in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Kredi Miktarı (adet):
Satış Fiyatı (KDV dahil):
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı
Fatura Adresi:

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER
5.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, “Ön Bilgilendirme Formu” nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
5.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
5.3. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Formu’nda ve işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.4. Ürünün/Ürünlerin/Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda Alıcı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ayıba ilişkin belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.
5.5. Teslim masrafları (kargo ücreti) Alıcı tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, Ürün’ün/Ürünler’in teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün’ün/Ürünler’in teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.6. Satıcı’nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün’ü/Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edebilir.
5.7. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirecek ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edecektir.
5.8. Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in teslimatı için, Ürün’ün/Ürünler’in bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün’ün/Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün/Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.9. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü/Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı; siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.
5.10. Taraflar, Site’nin Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; Satıcı’ya ait URL üzerinde gerçekleştirilen satışlara ilgili olarak Site’nin herhangi bir yasal sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.11. Taraflar , Site’nin, Satıcı’ya ait URL üzerinde yayınlanan/ilan edilen mallar ile ilgili olarak satıcı, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya mecra kuruluş sıfatının bulunmadığını; malların tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini bildiğini ve bu sebeple mallar ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Site’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; mallara ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini bildiğini; bu nedenlerle Site’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun m.48/5 uyarınca hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 6 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; sözkonusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 7 - YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.